V súvislosti s novou legislatívou General Data Protection Regulation (GDPR),  sú v spoločnosti T-mont.eu s.r.o. informácie o zákazníkoch uchovávané v súladeso zavedením tejto novej legislatívy – nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 s účinnosťou od 25.5.2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie“ a my sme v spoločnosti T-mont.eu s.r.o. upravili v zmysle tohoto nového predpisu všetky naše pravidlá spracúvania osobných údajov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu alebo platobný styk, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRÁVCU 

Správcom osobných údajov je spoločnosť T-mont.eu s.r.o., so sídlom Paláriková 877/10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 46746064, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v odd. Sro. vložka č. 82438/B.

SPRACOVANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť T-mont.eu s.r.o. spracúva na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou T-mont.eu s.r.o. nasledovné osobné údaje zákazníka: 
meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresu, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti T-mont.eu s.r.o.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby.

– kuriérska spoločnosť.
– prepravná spoločnosť.

– BENTEN s.r.o., Bratislava 831 07, Kataríny Brúderovej 6,   IČO: 35 789 077, ako sprostredkovateľ údajov

  pre vedenie účtovníctva.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– na prístup k osobným údajom
– na opravu osobných údajov
– na obmedzenie spracovania osobných údajov
– na výmaz osobných údajov
– na prenositeľnosť osobných údajov
– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.


ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.