Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tmont.eu s.r.o. platné pre objednávky prostredníctvom jeho elektronického obchodného centra.- (e-shopu)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim Tmont.eu s.r.o. a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 31. marca 2020. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok vykonané po odoslaní objednávky sa pre konkrétny vzťah predávajúceho a kupujúceho považujú za neúčinné.

Zmluvné strany:

Predávajúci: 

Predávajúcim produktov a služieb uverejnených v elektronickom obchodom centre www.t-mont.eu je spoločnosť T-mont.eu s.r.o., so sídlom Paláriková 877/10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 46746064, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v odd. Sro. vložka č. 82438/B.
T-mont.eu s.r.o. je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty IČ DPH: SK2023547207 od 1.4.2020.

Prevádzka pre osobné prevzatie tovaru a prijímanie reklamácií: Paláriková 877/10, 900 28 Ivanka pri Dunaji. 
Telefonický kontakt:  +421948424200,    elektronicka adresa: t-mont@t-mont.eu 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 
Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK 67 7500 0000 0040 2261 8619
Ďalej v týchto obchodných podmienkach uvádzaný už len ako „predávajúci“.


Kupujúci: 
Kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim, ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného centra (ďalej už len „e-shopu“). Kupujúci – konečný užívateľ / spotrebiteľ – je fyzická, alebo právnicka osoba, ktorá nakupuje produkty v e-shope predávajúceho na priamu, osobnú spotrebu a potrebu. Tieto obchodné podmienky teda neriešia veľkoobchodné vzťahy – teda vzťahy medzi predávajúcim a ďalejpredávajúcimi, s ktorými predávajúci rieši obchodné vzťahy inou zmluvou a podmienkami. 
Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru z e-shopu predávajúceho. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ďalej v týchto obchodných podmienkach uvedený už len ako „kupujúci“.


Objednanie tovaru:

Objednávka :

Predávajúci akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávky vytvorené v elektronickom internetovom obchode sú vygenerované do písomnej podoby systémom. Objednávku mimo e-shopu je možné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje kupujúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude kupuúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia osobne, poštou, elektronickou formou, alebo telefonicky. Tovar je kupujúcemu rezervovaný max. 2 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.


Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop :

Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii „moje objednávky“  do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Objednávanie tovaru „na mieru“ :

Pri objednávaní tovaru, ktorý nie je bežne na sklade, alebo takého, ktorý je vyrábaný podľa požiadaviek kupujúceho, prípadne tovaru a služieb, ktoré sú potrebné na uvedenie produktov do prevádzky, … je potrebné komunikovať s obchodným oddelením predávajúceho. Často je potrebná konzultácia, či výjazd na miesto budúcej prevádzky kupujúceho, nakresliť projekt, dohodnúť termíny, ceny, dohodnúť montážne či iné služby a detajly dodania produktov, … niektoré produkty predávajúci nemusí mať v danom čase v e-shope, ale napriek tomu ich má a dokonca bežne v predaji. 
Takéto veci treba dotazovať a riešiť dodatočnou komunikáciou s predávajúcim. Hlavne dodávky potravinárských technológii a väčšich gastronomických technologických celkov. 

Za dôležité a podstatné údaje v objednávke sa považujú hlavne : Meno a adresa kupujúceho, kto objednávku vystavil, dátum vystavenia, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob prepravy, miesto a termín doručenia.

Zrušenie dodania objednaného tovaru:

Stornovanie objednávky kupujúcim:

Ak si praje kupujúci zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je nutné tak učiniť najneskôr do 15.00, teda do doby, kým zasielka nebude vyexpedovaná. Storno môžete poslať e-mailom na t-mont@t-mont.eu – do kolonky predmet uviest STORNO. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail, alebo č.telefónu a tiež číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Objednávajúcemu bude odoslaný potvrdzujúci email o stornovaní objednávky.


Stornovanie objednávky predávajúcim:

Zároveň aj predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo dlhodobej nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. Kupujúci je v takom prípade kontaktovaný e-mailom, alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe.

Kupujúci môže následne objednávku upraviť alebo požiadať o stornovanie. V prípade, že kupujúci túto objednávku už zaplatil, bude mu plná suma v prípade storna, alebo čiastočná suma v prípade zmeny objednávky vrátená na účet a to do 15 dní od zrušenia objednávky. Týmto spôsobom však možno stornovať len tovar, ktorý bol (resp. je) vedený „na sklade“.  Pre objednávaný tovar na konkrétnu objednávku kupujúcemu platia iné pravidlá, ktoré sa zvyčajne spisujú do zmluvy.

Kúpna cena, alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 15 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci–spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese t-mont@t-mont.eu alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.


Vrátenie tovaru bez udania dôvodu (§12 zákona č. 108/2000 Z.z.):

V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ (kupujúci) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí 
kupujúci doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu sídla, alebo e-mailom na t-mont@t-mont.eu 
Kupujúci musí určiť spôsob, akým mu má predávajúci vrátiť cenu za vrátený tovar. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia.

Podmienky pre vyplatenie – vrátenie peňazí za tovar v 14- dňovej ochrannej lehote:

Podľa §12 zákona č. 108/2000 Z.z  Zb. má kupujúci právo do 7 dní od predaja vrátiť tovar bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený na adresu predávajúceho osobne, alebo spôsobom, ktorý popisujeme v odstavci nižšie. Zásielky vrátené formou dobierky, alebo zaslané po uplynutí 14 –dňovej ochrannej lehoty, nebudú prijaté!Tovar vrátane originálneho obalu musia byť v bechybnom stave, nepoškodené, neporušené, nepoužívané, vrátane všetkých dokladov, návodov, záručnych listov, prípadných darčekov, … schopné ďalšej distribúcie.

V prípade vrátenia tovaru v 14-dňovej ochrannej lehote, si kupujúci musí zvoliť na vlastné náklady taký druh prepravcu, ktorý nechá po doručení zásielky na adresu predávajúceho, obsah zásielky riadne skontrolovať – to znamená  zásielku rozbaliť a zistiť jej stav. Pre tieto prípady doporučujeme našim zákaznikom, že je najlepšie doručiť zásielku osobne a neposielať ju po známych či Slovenskou poštou – ktorá neumožňuje rozbaliť a prekontrolovať zásielku. Treba si vždy vopred u prepravcu túto možnosť overiť. Väčšina prepravcov umožňuje prekontrolovať tovar pri doručení, ale treba si to radšej overiť.

Zásielky, ktoré nemajú možnosť fyzickej kontroly jej obsahu predávajúci nepreberie a zásielka je teda vrátená odosielateľovi. Predávajúci o stave vrátenéj zásielky informuje kupujúceho písomnou formou.

Nárok na vrátenie tovaru zakúpeného priamo na predajni, spotrebiteľom zo zákona nevyplýva ! 
Takto zakúpený tovar je možné vrátiť /vymeniť iba na základe dohody s predajcom ! 

Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na objednávky maloobchodných – koncových zákazníkov ! 
Veľkoobchodné vzťahy sú riadené Obchodným zákonníkom, ktorý možnosť bezdôvodného 
vrátenia tovaru neupravuje. Možnosť vrátiť zakúpený tovar je iba na vzájomnej dohode s predajcom ! 

Ak kupujúcim bude podnikateľ, ktorý zakúpený tovar použije na ďalší predaj, tak sa v zmysle zákona nepovažuje za spotrebiteľa a teda tak ani nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa §12 zákona č.108/2000 Z.z.

Ak sa teda kupujúci rozhodne vrátiť tovar, ktorý si zakúpili u predávajúceho bez udania dôvodu do 14 dní (pracovných), tak je to možné len za týchto podmienok:

 • len ak bol tovar objednaný a teda zakúpený cez e-shop a zákaznik tým súhlasil s týmito obchodnými podmienkami
 • ak sa jednalo o naskladnenú položku, teda tovar bol „na sklade“  
 • tovar je v pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužívaný a kompletný
 • tovar zaslať spolu so všetkými dodanými dokladmi.


       Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme !  Odporúčame Vám tiež tovar poistiť.


Tovar nie je možné vrátiť:  (V súlade s § 12 ods. 5 vyššie citovaného zákona)

 • ak sa jedná o tovar, ktorý nebol zakúpený cez e-shop ( predaj podlieha osobitným dojednaniam) 
 • ak sa jedná o tovar, ktorý nebol na sklade a bolo ho nutné objednať ( predaj podlieha osobitným dojednaniam)
 • ak sa jedná o tovar vyrobený na zákazku, alebo bol pre zákaznika nejako upravovaný
 • ak sa jedná o spotrebný tovar a obal bol porušený ( tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť)
 • ak bol tovar určený na ďalší predaj, nie pre koncového užívateľa, konečného spotrebiteľa. ( kompletné posúdenie a riešenie vrátenia tovaru v tomto prípade rieši samotný ďalejpredávajúci ) Veľkoobchodné vzťahy sú riadené Obchodným zákonníkom, nie Občianským.


V prípade, že kupujúci spĺňa podmienky na vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci tovar prevezme, preskúma či nie je poškodený, či je funkčný, či je kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.), ak má tovar obal, tak v akom stave bol obal vrátený, či bol vrátený, … a keď je všetko v poriadku, môžu byť zákaznikovi vyplatené peniaze za tovar. 
Ak by bol tovar poškodený, ale poškodenie by bolo možné odstrániť a tovar by bol potom použiteľný a bolo by možné ho z nejakou zľavou opäť zaradiť do predaja, potom bude zákaznik o tomto stave písomne oboznámený, aby sa dohodol ďalší postup. 

Platobné a dodacie podmienky:

Platobné podmienky:

Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok (cca.30-50% v závislosti na druhu tovaru a tiež či je robený na zákazku), preddavok slúži zároveň, ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho. Presné podmienky pre takýto spôsob obchodu je určený v zmluve, ktorá sa pre tieto prípady spisuje a podrobné podmienky obchodu v nej obidve zmluvné strany potvrdia svojimi podpismi.

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty !


Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop :

1. dobierka
2. prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
3. hotovosť na adrese odberného miesta predávajúcehoDodacie podmienky:

Tovar je možné odobrať osobne v sídle predávajúceho, alebo na ním určených odberných miestach zverejnených v kontaktoch na www.t-mont.eu
Tovar je tiež možné doručiť na náklady kupujúceho zmluvným prepravcom predávajúceho, alebo pri niektorých produktoch aj zdarma. Doprava zdarma nie je štandard a je preto potrebné ju mať odobrenú predávajúcim. Osobný odber je možný ihneď po uhradení faktúry, alebo pri platbe v hotovosti po potvrdení času prebratia tovaru, pretože tovar je nutné nachystať.  Dodací termín tovaru, ktorý je v sklade, je možné expedovať ihneď, zvyčajne je expedovaný ešte v ten istý deň ako bol objednaný. Ak bol objednaný po 13.00 zvyčajne je expedovaný až na následujúci pracovný deň a v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu prepravy môže byť u kupujúceho do 1 – 4 pracovných dni. O pripravenosti tovaru na odber je kupujúci informovaní emailom a sms na nim určený telefonický kontakt. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 2-4 týždne v závislosti od výrobku a od výrobcu. Pre niektoré výrobky na zákazku môže byť termín dlhší. U takýchto produktov je termín dohodnutý s obchodným zástupcom predavajúceho osobne. Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru :

Tovar zasielame Slovenskou poštou formou balíka, alebo kurierom s ich podmienkami balíkovej dobierky a to do hmotnosti balíka 30kg, pri väčších zásielkách prepravcom za príplatok stanovený prepravcom. Pokiaľ nebudú žiadne prekážky, je možné doviesť tovar kupujúcemu aj v rámci výjazdu montážnej skupiny predávajúceho. Je možné si takúto službu zvoliť pri objednaní tovaru cez e-shop, alebo pri priamom nákupe v sídle spoločnosti. V takomto prípade je dovoz zdarma. Podmienkou je súhlas šéfa servisu, ktorý určí podľa okolnosti či je to reálne. Predávajúci je nielen veľkoobchod, ale zároveň aj klasickou maloobchodnou prevádzkou, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajní pri zachovaní ceny z elektronického obchodu. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.


Poštovné a iné poplatky :

K cenám uvedeným v e-shope pripočítavame poplatky za doručenie. Cena za doručenie je stanovená podľa platných taríf doručovateľov a prepravcov. Mimo týchto prepravných poplatkov neúčtujeme žiadne iné poplatky. Balné za dodaný tovar neúčtujeme. Poplatky za prepravu, alebo doručenie ku kupujúcemu môžu byť dohodnuté aj individuálne – napr pri spojení s montážou, alebo pre iné neštandardné prípady, ktoré môžu nastať.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za :

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!


Predávajúci ručí kupujúcemu za :

1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcemu
2. odoslanie správneho, nepoškodeného a kompletného tovaru
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si kupujúci neprial inak

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci nesie plné riziko poškodenia výrobku pri preprave, ak si ho prepravuje sám, alebo tiež, ak si neskontroluje obsah zásielky hneď pred prepravcom pri doručení pri doručení prepravnou službou. 
Kupujúci je v zásade povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.


Postup reklamácie :

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup :
Mailom zašlite informácie, nevyhnutné pre presnú identifikáciu produktu / zariadenia a závady:

  – model – typ zariadenia a sériové číslo
  – číslo dodacieho listu, alebo faktúry
  – popis závady

Do 24 hodín (v pracovné dni) vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe, alebo sa s vami skontaktuje pracovník servisného strediska a dohodne ďalší postup.

Všeobecné ustanovenia :

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva predávajúci spoločnosť T-mont.eu s.r.o., so sídlom Paláriková 877/10, 900 28 Ivanka pri Dunaji, nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia – kupujúci informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len „reklamácia“) včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok :

je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.alvexgastro.sk, je viditeľne umiestnený, v každej prevádzke spoločnosti T-mont.eu s.r.o., v ktorej sa predávajú výrobky spotrebiteľom – kupujúcim, alebo sa poskytujú služby spotrebiteľom,  je tiež v tlačenej forme dostupný kupujúcim na predajných pultoch, alebo pri pokladni v každej prevádzke predávajúceho, v ktorej sa predávajú výrobky kupujúcim, alebo poskytujú služby všetkým jeho klientom.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny, alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru, alebo služby.

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonnika a tiež všetkých ich neskorších úprav, dodatkov a  predpisov. Po uplynutí záručnej doby upravenej ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich – zákazníkov v zmysle platných právnych predpisov.

Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia, ako zákonom garantovaná záručná doba.

Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.


Dĺžka záruky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre, alebo v záručnom liste. V e-shope je uvedená aj pri produkte. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave, alebo na posudzovacej diagnostike. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby, alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené.

Pokiaľ výrobca určí záruku 12 mesiacov – 1 rok, záruka je 1 rok. Pokiaľ výrobca stanoví nižšiu dobu ( min. však 6 mesiacov ) tak je to 6 mesiacov, alebo poskytuje záruku vo väčšom rozsahu, tak je záruka taká, akú ju určuje výrobca. Ak dĺžku záruky nestanoví výrobca je daná zákonom. Predajca môže záruku navýšiť nad rámec záruky, ktorú poskytuje výrobca, ale zákon mu toto neukladá, je to len na predajcovi či tak učiní, alebo nie. Väčšinou sa tak deje v marketingových kampaniach, akciach, … ale nie je to štandard.
Pokiaľ výrobca nestanoví dĺžku záruky, tak ju ustanovuje zákon. V občianskom zákonníku je uvedená záruka 24 mesiacov (§ 620), ktorú ukladá zákon. Teda ak si kúpite výrobok ako občan, pre vlastnú potrebu a nie na podnikanie, tak výrobok spadá pod túto záruku. Organizácie a podnikateľské subjekty sa riadia podľa obchodného zákonníka, kde sa uvádza záruka dohodou (§ 429). Štandard pre podnikatelské subjekty je to rok ( pokial nie je výrobcom stanovená iná lehota dĺžky záruky, aj kratšia, min. však 6 mes. ), ale je možná aj dohoda pre dlhšiu záruku, ako je bežne stanovený rok. Podmienky pre dlhšiu záruku určujú podmienky výrobcov a predajcov a to osobitne pre jednotlivé produkty či produktové rady.

Na náhradné diely je záruka štandardne určená na 3 mesiace, okrem spotrebných častí, ako sú napr. žiarovky, tesnenia, .. Na niektoré náhradné diely je záruka 6 mesiacov. Pri každom náhradnom diely je dĺžka záruky uvedená.


Pre uznanie záruky je nevyhnutné :

Predložiť záručny list, originál faktúry, alebo pokladničného dokladu ktorým bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Taktiež je potrebné pri uplatnení reklamácie poskytnúť spotrebič, alebo prístup k nemu pre zistenie a odstránenie závady servisným technikom predávajúceho, alebo technikom jeho zmluvných partnerov.

Zodpovednosť za vady 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka) a 12 mesiacov (§ 429 Obchodného zákonnika) pokial nie je výrobcom stanovená iná lehota dĺžky záruky.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

Ak je na predávanej veci, jej obale, alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr, ako lehota vyznačená predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia, ako zákonom garantovaná záručná doba.

Vylúčenie zodpovednosti

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti výrobku spôsobené výrobnou vadou. Nevzťahuje sa však na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené v týchto prípadoch :

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je odovzdaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • prirodzeným opotrebením výrobku
 • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
 • Výrobok sa poškodil, pretože bola zanedbaná bežná údržba
 • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
 • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
 • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (iný softvér, prispôsobené el. obvody, nesprávne napojenie, iný druh paliva a pod.)
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)  
 • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Záruka sa tiež nevzťahuje na :

 • tovar s neúplným, poškodeným, alebo odstráneným výrobným číslom, alebo iným identifikačným znakom
 • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky (tesnenia, žiarovky, …)
 • tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
 • na firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
  poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu
 • závady spôsobené náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, zvierat, alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
 • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
 • pokiaľ sa vada prejavuje iba pri použití softvéru, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu.
 • vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním, alebo vytečeným elektrolytom
 • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
 • výrobok bol poškodený pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim, alebo jeho dopravcom


Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje :

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.
   

Neoprávnená reklamácia :

Pokiaľ bude pri oprave zistená skutočnosť, že vada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv, alebo sa vada popisovaná zákazníkom na výrobku neprejaví môže predávajúci požadovať úhradu nákladov spojených s diagnostikou, testovaním či manipuláciou.

V prípade, že reklamácia nebude uznaná ako oprávnená, čo aj potvrdí odborný znalec, môžu byť náklady spojené s vybavovaním reklamácie vyúčtované kupujúcemu a tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu..

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia) – miesto, lehoty a spôsob :

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v servisnom stredisku predávajúceho, v odbernom mieste v ktorom bol predmetný tovar zakúpený, alebo v ktorejkoľvek inej zmluvnej prevádzke  predávajúceho, príp. v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (zmluvný autorizovaný servis). Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v záručnom liste, alebo sa ich dozvie na internetovej stránke t-mont@t-mont.eu – kontakty, alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 0948/424200, ako aj e-mailom na adrese t-mont@t-mont.eu

Reklamovaný výrobok je potrebné priniesť, alebo zaslať na niektoré z týchto prevádzok predajcu. Kupujúci je zároveň povinný riadne reklamovaný výrobok zabaliť pre prepravu a to tak, aby nemohlo prísť k jeho následnému poškodeniu, alebo inému znehodnoteniu.Na výrobky, ktoré sa nedajú poslať, či priniesť vykoná diagnostiku – zistenie závad predávajúci priamo u kupujúceho. Pokial je nutné pre diagnostiku, alebo samotný servisný zásah výrobok odviesť do dielne a výrobok je v záruke, náklady znáša predávajúci. Pokiaľ je možné servisný zásah vykonať na mieste (väčšina prípadov) tak sa závada odstráni na mieste. Ak by sa však nepotvrdila oprávnenosť záruky, kupujúci je povinný znášať náklady na diagnostiku, odstránenie závady a náklady spojené s výjazdom servisného tímu sám. Kupujúci tiež hradí výjazdy na odstránenie závad spôsobených zanedbanou údržbou spotrebiča. Záručné aj pozáručne opravy vykonáva predávajúci technikmi vlastného servisu, prípadne zmluvným autorizovaným servisom, ak to okolnosti vyžadujú.

Odborná inštalácia výrobkov :

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik predávajúceho, prípadne iný kvalifikovaný odborník, ktorý má na produkty predávajúceho odbornú kvalifikáciu. Ak montáž vykoná neautorizovaný servis, alebo zákaznik sám, a vzniknú z tohoto dôvodu problémy s výrobkom, tak náklady na odstránenie závad znáša kupujúci. 

Predávajúci poskytuje kompletné servisné služby na všetky ním dodávané značky.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru akými je právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje výhradne v prevádzke predávajúceho.

K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho prípadne pracovníkom záručného servisu reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu, prípadne inému záručnému servisu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim, prípadne servisným strediskom vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie, alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo,, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas, alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

Ak predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia, je predávajúci povinný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má každý záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa reklamovaný tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Taktiež kupujúcemu prislúcha právo na výmenu tovaru, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave tovar riadne užívať.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia, alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet kupujúceho do 15 dní.

Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v tomto Reklamačnom poriadku, avšak právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny predávajúci vymeniť kupujúcemu chybnú vec za inú bezchybnú (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

Prevzatie reklamovaného tovaru :

Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od predávajúceho, alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku, alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať túto vec od predávajúceho na príslušnom predajnom mieste, alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov, príp. z výzvy predávajúceho, prevziať.

Pokiaľ kupujúci neprevezme reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla, alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Obč. zákonníka).

V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovanú vec ani v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla, alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, má právo predávajúci vec predať (§ 656 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok s tým spojených voči kupujúcemu.

Záverečné ustanovenie 

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Povinnosti kupujúceho :

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť na prevádzke predávajúceho, ktorá mu tovar dodala.

Kupujúci je povinný uviesť :

 • Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).
 • Popis závady
 • Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry, alebo bloku z registračnej pokladne).


Povinnosti predávajúceho :


Predávajúci, alebo ním poverená osoba, vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Ostatné práva a povinnosti :

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

Sídlo súdu, rozhodné právo :

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.alvex.sk, vrátane sporov o existenciu, alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Orgán dozoru :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. tel.č.: +421 2 5827 2172-3,   fax č.: +421 2 5827 2170

Všeobecné ustanovenia :

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá môže slúžiť aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode alvexgastro.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti T-mont.eu s.r.o. alebo ňou poverenej osoby.

Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

v Ivanke pri Dunaji 31 marca 2020